Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin (dalej w treści jako „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pharmabest Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.pharmabest.pl/sklep. Właścicielem strony internetowej www.pharmabest.pl/sklep jest Pharmabest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Rumiana 31 A, 02-956, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380585, posiadająca NIP 951-233-58-08, REGON 142698306 (dalej w treści jako „Sprzedawca”). Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

§ 1

Definicje

Biuro Sprzedawcy – miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, mieszczące się w Warszawie przy ul. Rumianej 31a, 02-956 Warszawa.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.

Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia.

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta.

Opakowanie termiczne – pudełko wraz z zamrożonym wkładem termicznym gwarantującym zachowanie właściwości Produktu i jego skuteczności klinicznej.

Produkt – towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie wymagana do składania zamówień wielkokrotnych.

Strona internetowa sklepu – www.pharmabest.pl/sklep.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 2

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, składania zamówień, Dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, dokonywania zwrotów oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej sklepu.

3. Aby złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do:

a)   potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu,

b)   wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz ewentualnie do przetwarzania danych dla celów promocyjno – marketingowych.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3

Informacje o Produktach

1. Informacje o Produktach dostępnych na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej:

a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

b)    nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od rodzaju zamówionego Produktu i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Informacje o Produktach oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny i przedstawione zostały w formie skróconej.

4. Przed użyciem Produktu należy zapoznać się z informacją zamieszczoną na etykiecie Produktu. Informacje o Produktach nie stanowią porady medycznej i nie zastępują konsultacji z lekarzem, farmaceutą lub specjalistą właściwym dla danej dziedziny.

5. Produkty wymagają przechowywania w odpowiedniej temperaturze (co najwyżej 25° C), co gwarantuje zachowanie właściwości Produktu.

6. Dostawa Produktów przez Sprzedawcę Klientowi oraz zwrot Produktów dokonywany przez Klienta, muszą odbywać się w opakowaniach termicznych gwarantujących zachowanie właściwości Produktu i jego skuteczności klinicznej.

§ 4

Rejestracja (założenie Konta Klienta)

1. W celu założenia Konta Klienta umożliwiającego wielokrotne składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta oraz adresu Dostawy, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3. Aby dokonać Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy wybierając odpowiednią funkcję znajdującą się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są, jako opcjonalne.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych (informacji) podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji (założenia Konta Klienta) przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi o prowadzenie Konta Klienta i Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

8. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej sklepu każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym z zastrzeżeniem, iż każde złożenie zamówienia uwarunkowane jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

9. Rejestracja nie jest konieczna w przypadku dokonywania zakupów jednorazowych.

§ 5

Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie sklepu www.pharmabest.pl/sklep, bądź wykorzystując adres mailowy sklep@pharmabest.pl lub telefonicznie pod numerami +48 22 404 94 10

+48734191414

 

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy Produkcie prezentowanym na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia dokonuje wyboru czy będzie realizował zakupy w ramach posiadanego Konta Klienta czy zamierza dokonać zakupu jednorazowego.

3. Dokonując zakupów jednorazowych, odmiennie niż w przypadku posiadania Konta Klienta, Klient zobowiązany jest wypełniać każdorazowo formularz zamówienia podając informacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności swoje dane osobowe, adres Dostawy.

4. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.

5. Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w § 11 niniejszego Regulaminu i przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zamówienia, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia.

6. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres pocztowy.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana za pośrednictwem Dostawcy, na adres pocztowy podany przez Klienta.

§ 6

Płatność za złożone zamówienie

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a. płatność za pobraniem przez Kuriera (realizacja zamówienia i jego wysyłka następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej sklepu);

b. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej sklepu, jednakże wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU lub PayPal, (realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej sklepu oraz po otrzymaniu z systemu PayU lub PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, o której mowa ust. 1 pkt. b, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 ustawy Kodeks Cywilny.

§ 7

Realizacja zamówienia i warunki Dostawy

1. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionego przez Klienta Produktu.

2. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca realizuje zamówienie, zgodnie z warunkami Dostawy określonymi szczegółowo poniżej.

3. Dostawy są realizowane w dniach od poniedziałku do czwartku i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Produkty wymagają przechowywania w odpowiednich temperaturach i Dostawa musi być realizowana w opakowaniach termicznych, gwarantujących zachowanie właściwości Produktu.

5. Opakowanie termiczne składa się z pudełka oraz zamrożonego wkładu termicznego (mrożonego przez co najmniej 6 godzin).

6. Opakowanie termiczne jest dodatkowo płatne, zgodnie z informacją podaną Klientowi w czasie składania przez niego zamówienia.

7. Klient ma prawo wyboru Dostawcy zgodnie z informacją podaną Klientowi w czasie składania przez niego zamówienia.

8. Dostawa Produktów będzie realizowana przez Dostawcę w terminie 2 dni od daty przekazania mu przesyłki przez Sprzedawcę.

9. Zamówione Produkty zostaną wysłane wyłącznie na wskazany przez Klienta adres pocztowy, znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn lub w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Sprzedawca poinformuje Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub telefonicznie o stanie zamówienia, proponując Klientowi częściową realizację zamówienia lub anulowanie zamówienia w całości.

12. Jeżeli Klient:

a) anuluje zamówienie w całości, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia;

b) anuluje zamówienie w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie objętym anulacją;

c) podejmie decyzję o podziale zamówienia i Klient wraz ze Sprzedawcą ustalą nowy termin realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest aktualnie możliwa, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w kilku odrębnych dostawach. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia, w szczególności kosztów Dostawy.

13. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust. 12 lub nie jest możliwe skontaktowanie się z Klientem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ani telefonicznie, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, w jakiej może ono zostać zrealizowane, w terminie 5 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W pozostałym zakresie Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym zawiadamia Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta. W części, w jakiej zamówienie zostało zrealizowane, Klient może odstąpić od umowy, na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu.

14. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, zamówienie nieopłacone przez Klienta w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, może zostać anulowane.

15. Jeżeli Klient wybrał formę płatności za zamówiony produkt inną niż za pobraniem przez Dostawcę, w przypadku anulowania zamówienia w całości albo w części, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę (lub jej część w przypadku anulowania części zamówienia) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zlecenia przez Klienta.

16. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych oraz adresu Dostawy, podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

17. Do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, Sprzedawca dołącza fakturę VAT dotyczącą sprzedaży.

18. W chwili doręczenia przesyłki Klientowi przez Dostawcę, w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu na tę okoliczność.

§ 8

Modyfikacja zamówienia

1. Do chwili przekazania przesyłki Dostawcy przez Sprzedawcę, Klient może zmodyfikować zamówienie wysyłając w tym celu wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@pharmabest.pl. Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia, którego dotyczy modyfikacja.

2. Modyfikacja zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i ilości zamówionego Produktu, zmiany adresu Dostawy, zmiany danych na fakturze VAT.

3. Dodanie przez Klienta nowych Produktów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed przekazaniem przesyłki Kurierowi, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności za zamówiony Produkt inną niż płatność za pobraniem przez Dostawcę i dokonał modyfikacji zamówienia rezygnując z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia modyfikacji zamówienia przez Klienta.

 § 9

Odstąpienie od umowy (Rezygnacja z zamówienia)

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępny jest na stronie www.pharmabest.pl.

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego Produktu na adres Biura Sprzedawcy mieszczącego się w Warszawie przy ul. Rumianej 31a, 02-956 Warszawa.

4. Zwrot Produktu następuje z zachowaniem warunków Dostawy określonych w § 7 niniejszego Regulaminu, w Opakowaniach termicznych gwarantujących zachowanie właściwości Produktu i jego skuteczności klinicznej.

5. Opakowanie termiczne, w którym została dokonana Dostawa do Klienta, powinno być wykorzystane przez Klienta do zwrotu Produktów z zastrzeżeniem, iż po odebraniu Produktów przez Klienta, wkład termiczny powinien być zamrożony (przechowywany przez co najmniej 6 godzin w lodówce).

§ 10

Reklamacje (niezgodność Produktu z umową)

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

4. Konsument ma obowiązek złożyć reklamację na piśmie, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz żądanie związane z reklamacją. Wraz z pisemną reklamacją Konsument ma obowiązek zwrotu reklamowanego Produktu do Biura Sprzedawcy mieszczącego się w Warszawie przy ul. Rumianej 31a, 02-956 Warszawa.

5. Zwrot Produktu w związku z reklamacją następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 4-5 Regulaminu.

6. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta i powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty Dostawy reklamowanego Produktu.

7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

8. Dochodzenie przez Klienta roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

9. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną

przez Sprzedawcę

 1. Administratorem danych podawanych przez Klientów w ramach strony internetowej Sklepu jest Pharmabest sp. z o.o., ul. Gintrowskiego 53, 02-697 Warszawa.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez email: sklep@pharmabest.pl, telefonicznie pod numerem […] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez adres e-mail iod@pharmabest.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym umożliwienia zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawią prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Klienta treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody (subskrypcji), o której mowa w § 17 Regulaminu, dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu świadczenia usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający  na wysyłaniu newslettera na podany przez Klienta adres e-mail;
  4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  5. analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klienta na stronie internetowej Sklepu i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.
 5. Przy dokonywaniu Płatności za Zamówienie, dane Klienta, niezbędne do realizacji Płatności, są przez Sprzedawcę udostępniane dostawcy usług płatniczych. Dane będą przetwarzane dla celów obsługi Płatności oraz wykonania ciążących na dostawcy usług płatniczych obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wynikających z przepisów zgodnych z dyrektywą 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, dostawcom usług IT, firmom kurierskim lub operatorom pocztowym.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, aż do usunięcia Konta Klienta ze strony internetowej Sklepu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 8. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 9. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 11. Jako że dane Klienta przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczyła administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.
 13. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 14. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych.
 15. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 tej ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 16.  Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 17. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych podanych przez niego osobowych w celu celach promocyjno-marketingowych, zgodnie z następującą formułą:

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) o produktach oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz na  numer telefonu podany w formularzu.” 

20. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

21. Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej sklepu udostępnia Klientom usługę polegająca na dostępie do aplikacji, która umożliwia Klientom złożenie zamówienia drogą elektroniczną (Konto Klienta).

22. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

23. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies” i z włączoną obsługą przetwarzania skryptów Javascript w wersji umożliwiającej wykonywanie zapytań AJAX oraz przyjmowanie danych w formacie JSON,

b) połączenie z siecią Internet,

c) poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

24. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej sklepu.

25. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

26. Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

27. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

29. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 12

Pliki „cookies”

1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

2. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”).

3. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

4. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:

a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

d) dostosowania oferty produktów Pharmabest oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej www.pharmabest.pl i strony internetowej sklepu.

§ 13

Postanowienia końcowe

(zmiana Regulaminu)

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.

2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dniu, od którego będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje przez umieszczenie na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

3. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczana będzie na stronie internetowej sklepu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

4. Klientów, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, Sprzedawca informuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzanych zmian.

5. Klientom, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.

6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada Konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych Sprzedawcy.

7. Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada Konto Klienta, oświadczenia
o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail
o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu.

8. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018.