Dzień dobry,W naszej firmie Pharmabest Sp. z o. o. nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie jasne i zrozumiałe.


Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywała w pełni od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią [tutaj], do czego serdecznie Cię zachęcamy.


RODO: Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.Pozdrawiamy,
Zespół Pharmabest sp. z o.o.

LoGGic® – inne zastosowania

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 pozostałe obszary zastosowania

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zmniejsza ryzyko próchnicy. LGG w zmniejszaniu ryzyka próchnicy u dzieci.

15. Näse L. i wsp. Caries Res, 2001,Nov-Dec;35(6):412-20.

 

 

Rodzaj badania: badanie z randomizacją, podwójnie ślepa próba, kontrolowane placebo.

 

Badani: 594 dzieci w wieku 1-6 lat.

 

Czas trwania: 7 miesięcy (interwencja 5 dni w tygodniu).

 

Interwencja: dzieci otrzymywały mleko z LGG w dawce 1×109 jtk. na dobę lub bez w kodowanych pojemnikach przez 5 dni w tygodniu, przez 7 miesięcy.

 

Główne punkty końcowe: stan uzębienia wg kryteriów WHO, ryzyko próchnicy na podstawie danych klinicznych i mikrobiologicznych (ilość bakterii Streptococcus mutans w płytce nazębnej i ślinie).

 

Wyniki:

 • Wykazano zmniejszenie próchnicy zębów w grupie otrzymującej LGG i mniejszą liczbę bakterii Streptococcus mutans na końcu badania.
 • LGG zmniejszało znamiennie ryzyko próchnicy (OR=O,56, p=0,01; zweryfikowane pod kątem wieku i płci OR=0,51, p=0,004). Działanie to było szczególnie widoczne u dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

 

Wnioski: stwierdzono zmniejszenie ilości epizodów próchnicy w grupie LGG i zmniejszenie ilości szczepów Streptococcus mutans. W grupie LGG stwierdzono znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia próchnicy. Mleko zawierające bakterie probiotyczne LGG może mieć korzystny wpływ na zdrowie zębów u dzieci.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 może zapobiegać atopowemu zapaleniu skóry (AZS).

16. KaIiomäki M. LanC-et, 200 7, Apr 7;35 7 ( 9262): 7 07 6-9.

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepa próba.

 

Czas trwania: 4 tygodnie przed porodem, 6 miesięcy po.

 

Badani: 132 matki obciążone alergią, a następnie niemowlęta.

 

Interwencja: LGG w dawce 1×1010 jtk. na dobę na 4 tygodnie przed porodem, a następnie 6 miesięcy po urodzeniu (dziecko lub matka).

 

Główny punkt końcowy: ocena występowania przewlekłego nawracającego wyprysku atopowego, który jest głównym objawem choroby atopowej w pierwszych latach życia.

 

Wyniki:

 • wyprysk atopowy rozpoznano u 46 z 132 (35%) dzieci w wieku 2 lat. Astmę rozpoznano u 6 z tych dzieci, alergiczny nieżyt nosa u jednego;
 • częstość wyprysku atopowego w grupie otrzymującej probiotyk była o połowę mniejsza niż w grupie placebo (15/64 [23%] vs 31/68 [46%]; RR=O,51 [95% Cl 0,320,841). NNT=4,5 (95% CI 2,64 5,6).

 

Wnioski: Lactobacillus GG był skuteczny w zapobieganiu wczesnej choroby atopowej u dzieci z grupy wysokiego ryzyka.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 może wspomagać leczenie AZS i alergii pokarmowej.

17. Majamaa H. i wsp. J Allergy Clin Immunology, 1997, Feb;99(2): 7 79-85.

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepa próba.

 

Czas trwania: 1 miesiąc.

 

Badani: 24 niemowlęta z nietolerancją na mleko krowie i atopowym zapaleniem skóry.

 

Interwencja: LGG w dawce 5xl08 jtk. na dobę w hydrolizacie mleka.

 

Wyniki: ocena kliniczna wyprysku atopowego poprawiła się znacząco w trakcie l-miesięcznego okresu leczenia u niemowląt leczonych intensywnie zhydrolizowanym roztworem serwatki wzbogaconej Lactobacillus GG. Stężenie alfa 1-antytrypsyny zmniejszyło się znacząco w tej grupie (p=0,03), ale nie w grupie otrzymującej roztwór serwatki bez Lactobacillus GG (p=O,68). Jednocześnie, mediana stężenia czynnika TNFα rozpadu guza-alfa w kale zmniejszyła się w tej grupie znamiennie, z 709 pg/g (91 do 1131 pg/g) do 34 pg/g (19 do 103 pg/g) (p=0,003), lecz nie u dzieci otrzymujących roztwór bez LGG (p=0,38). Stężenie w kale białka kationowego eozynofilów pozostało niezmienione podczas terapii.

 

Wnioski: bakterie probiotyczne mogą promować endogenne mechanizmy bariery u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i alergią pokarmową, oraz łagodzić zapalenie jelit.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zmniejsza ryzyko szpitalnych zakażeń układu pokarmowego i oddechowego. LGG w profilaktyce biegunki szpitalnej i szpitalnych zakażeń układu oddechowego u dzieci.

18. Hojsak I. i wsp. Pediatrics. 2010 May; 125 (5):e1 777-7.

 

 

Rodzaj badania: badanie z randomizacją, podwójnie ślepa próba, kontrolowane placebo, analiza ITT.

 

Badani: 742 hospitalizowanych dzieci.

 

Interwencja: Lactobacillus rhamnosus GG w dawce 1×109 jtk. lub placebo.

 

Główne punkty końcowe: szpitalne zakażenie przewodu pokarmowego, szpitalne zakażenie układu oddechowego.

 

Wyniki: podawanie LGG w porównaniu z placebo zmniejsza:

 • 60% ryzyko infekcji przewodu pokarmowego (RR 0,40 95% Cl: 0,25-0,70, NNT l5 95% Cl: 9-34),
 • 62% ryzyko infekcji układu oddechowego (RR 0,38 95% CI: 0,18-0,85, NNT 30 95% Cl: l6-l59),
 • 50% liczbę epizodów wymiotów (RR 0,5 95% Cl: 0,3-0,9 NNT 23 95% Cl: 13-110),
 • 76% liczbę epizodów biegunek (RR 0,24 95% CI: 0,10-0,50 NNT l8 95% Cl: 11-35).

 

Wnioski: Lactobacillus rhamnosus GG podawany dzieciom podczas hospitalizacji zmniejsza ryzyko zachorowania na biegunkę szpitalną i szpitalne zakażenie układu oddechowego.

 

 

Metaanaliza: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w profilaktyce biegunki szpitalnej u dzieci.

19. Szajewska H. i wsp. Aliment Pharmacol Therapeutics, 201 7, Nov;34(9):7079-87.

 

 

Metaanaliza: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w profilaktyce biegunki szpitalnej u dzieci.

19. Szajewska H. i wsp. Aliment Pharmacol Therapeutics, 201 7, Nov;34(9):7079-87.

 

Założenia: u dzieci biegunka szpitalna spowodowana zwłaszcza rotawirusem, może wydłużać hospitalizację i zwiększać koszty leczenia; stymuluje to do poszukiwań skutecznych niedrogich strategii profilaktycznych.

 

Cel: systematyczny przegląd danych skuteczności podawania Lactobacillus rhamnosus GG w zapobieganiu biegunki szpitalnej.

 

Metody: dokonano przeglądu systematycznego baz MEDLINE, EMBASE, Health Source: Nursing/Academic Edition, the Cochrane Library, rejestrów badań i abstraktów z dużych konferencji pod kątem randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCT) przeprowadzonych u dzieci i młodzieży w wieku od 1 miesiąca do 18 lat, które porównywały podawanie LGG z placebo lub brakiem interwencji. Dwóch recenzentów oceniało badania pod kątem włączenia oraz czynników zakłócających i uzyskało dane. Oceniano częstość biegunki szpitalnej i rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit.

 

Wyniki: wybrano 3 badania RCT obejmujące 1092 dzieci. W porównaniu do placebo, podawanie LGG przez cały czas hospitalizacji skutkowało znacząco niższą częstością biegunki (w dwóch badaniach RCT, n=823, RR=O,37, 95%, CI 0,23-0,59) oraz objawowego rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit (w trzech badaniach RCT, n=1043, RR=0,49, 95% Cl 0,28-0,86). Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy LGG i grupą kontrolną pod względem częstości bezobjawowej infekcji rotawirusowej, długości hospitalizacji czy czasu trwania biegunki. LGG był dobrze tolerowany i nie stwierdzono działań niepożądanych w żadnym z badań.

 

Wnioski: u hospitalizowanych dzieci podawanie Lactobacillus rhamnosus GG w porównaniu z placebo ma potencjał do redukcji występowania biegunki szpitalnej, w tym rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 poprawia tolerancję chemioterapii u pacjentów z nowotworem.

20. Osterlund P. i wsp. B. J. Canc. 1997, 1028-7034.

 

 

Rodzaj badania: randomizowane, kontrola placebo, ślepa próba, analiza ITT.

 

Badani: 150 pacjentów z rozpoznanym rakiem okrężnicy lub odbytnicy leczeni dwoma schematami chemioterapii.

 

Czas trwania: 24 tygodnie.

 

Interwencja: LGG w dawce 1-2×1010 jtk. na dobę oraz preparat zawierający rozpuszczalny błonnik (guma guar l1 g na dobę).

 

Wyniki: pacjenci otrzymujący LGG mieli rzadziej biegunkę stopnia 3 lub 4 (22 vs 37%, P=0,027), zgłaszali rzadziej dyskomfort w jamie brzusznej, rzadziej wymagali opieki szpitalnej i rzadziej wymagali redukcji dawki chemioterapii z powodu toksyczności jelitowej. Nie stwierdzono działań niepożądanych związanych z LGG.

 

Wnioski: suplementacja Lactobacillus GG jest dobrze tolerowana i może zmniejszać częstość ciężkiej biegunki i dyskomfortu w jamie brzusznej związanych z chemioterapią opartą na 5-FU.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zmniejsza ryzyko zaostrzeń płucnych i ilość hospitalizacji u pacjentów z mukowiscydozą. Efekt podawania LGG na zaostrzenia płucne u pacjentów z mukowiscydozą

21. Bruzzese E. i wsp. Clin Nutr. 2007 Jun;26(3):322-8.

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, kontrolowane placebo, w układzie naprzemiennym.

 

Badani: 38 dzieci leczonych z powodu mukowiscydozy.

 

Interwencja:

 • grupa A otrzymywała przez pierwsze 6 miesięcy LGG w dawce 6x1O9 jtk. na dobę rozpuszczone w ORS, przez następne 6 miesięcy samo ORS,
 • grupa B otrzymywała przez pierwsze 6 miesięcy ORS, przez następne 6 miesięcy LGG w dawce 6×109jtk. na dobę rozpuszczone w ORS.

 

Główne punkty końcowe: częstość zaostrzeń oskrzelowo-płucnych i liczba hospitalizacji z powodu zaostrzeń.

 

Wyniki: pacjenci otrzymujący LGG:

 • mają mniejszą liczbę zaostrzeń oskrzelowo płucnych (mediana 1 vs. 2, zakres 4 vs 4, p=0,0035),
 • są rzadziej hospitalizowani (mediana 0 vs. l, zakres 3 vs.2, p=0,00l).

 

Wnioski: Lactobacillus rhamnosus GG podawany pacjentom z mukowiscydozą zmniejsza ilość zaostrzeń oskrzelowo-płucnych i ilość hospitalizacji.

Pharmabest – tylko probiotyki i preparaty najwyższej jakości