Dzień dobry,W naszej firmie Pharmabest Sp. z o. o. nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie jasne i zrozumiałe.


Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywała w pełni od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią [tutaj], do czego serdecznie Cię zachęcamy.


RODO: Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.Pozdrawiamy,
Zespół Pharmabest sp. z o.o.

LoGGic® – w gastroenterologii (dorośli i dzieci)

Właściwości medyczne

Lactobacillus rhamnosus GG w Gastroenterologii

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zmniejsza częstość i nasilenie czynnościowego bólu brzucha u dzieci. Lactobacillus rhamnosus GG u dzieci z czynnościowym bólem brzucha.

10. Francavilla R. i wsp. Pediatrics. 20 i 0 Dec; l26(6):e 1445-52.

 

 

Metodyka: badanie z randomizacją, podwójnie ślepa próba, kontrolowane placebo, analiza ITT.

 

Badani: 141 dzieci w wieku 5-14 lat.

 

Interwencja: Lactobacillus rhamnosus GG w dawce 3×109 jtk. 2x na dobę lub placebo przez okres ośmiu tygodni.

 

Główny punkt końcowy: ból brzucha.

 

Wyniki: w grupie otrzymującej LGG:

 • stwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie częstości bólu brzucha po ośmiu tygodniach leczenia, jak i po kolejnych ośmiu tygodniach obserwacji (p<0,01; p<0,02 odpowiednio),
 • stwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie nasilenia bólu brzucha po ośmiu tygodniach leczenia, jak i po kolejnych ośmiu tygodniach obserwacji (p<0,01; p<0,00l odpowiednio).

 

Wnioski: Lactobacillus rhamnosus GG zmniejsza częstość i nasilenie bólu brzucha u dzieci z zespołem jelita drażliwego.

 

 

Metaanaliza: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w czynnościowym bólu brzucha u dzieci.

11. Horvath A. i wsp. A/iment Pharmacol Ther, 207 1, Jun;33(i2):7302-1O

 

 

Założenia: brak odpowiednich terapii zaburzeń czynnościowych żołądkowo-jelitowych z bólem brzucha stymuluje do poszukiwania nowych metod leczenia.

 

Cel: systematyczna ocena wpływu Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) w leczeniu czynnościowych zaburzeń żołądkowo-jelitowych z bólem brzucha u dzieci.

 

Metody: przegląd baz MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane Library, rejestrów badań i abstraktów z dużych konferencji pod kątem randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCT) oceniający suplementację LGG u dzieci z czynnościowymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi z bólem brzucha w oparciu o kryteria Rzymskie II i III.

 

Wyniki:

 • w porównaniu do placebo, suplementacji LGG towarzyszył znacząco większy odsetek odpowiedzi na leczenie (definiowany jako brak bólu lub zmniejszenie nasilenia bólu) w całej populacji badanej (trzy badania RCT, n=290; iloraz ryzyka, RR=1,31, 95% CI 1,08-1,59, NNT=7, 95% Cl 4-22) oraz w podgrupie z zespołem jelita drażliwego (IBS) (trzy badania RCT, n=l 67; RR=1,70, 95% Cl 1,27-2,27, NNT=4, 95% Cl 3-8);
 • nie stwierdzono różnic w odsetku odpowiedzi pomiędzy dziećmi z czynnościowym bólem brzucha lub czynnościową dyspepsją, które otrzymywały placebo lub LGG;
 • nasilenie bólu zmniejszyło się znamiennie w całej populacji badanej oraz podgrupie z IBS. Częstość bólu zmniejszyła się znamiennie tylko w podgrupie IBS.

 

Wnioski: zastosowanie Lactobacillus rhamnosus GG polepsza w umiarkowanym stopniu wyleczenie u dzieci z czynnościowymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi z bólem brzucha, w szczególności u dzieci z IBS.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 wspomaga pacjentów w trakcje terapii eradykacji H. Pylori. Zastosowanie LGG w łagodzeniu skutków ubocznych terapii eradykacji H. Pylori.

12. Armuzzi A. i wsp. Aliment Pharmacol Ther, 200 7, Feb; 75(2): i 63-9.

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepa próba, analiza ITT.

 

Czas trwania: 14 dni.

 

Badani: 60 zdrowych osób z potwierdzoną obecnością H. pylori przydzielonych losowo do grup otrzymujących przez 1 tydzień: rabeprazol (20 mg 2 razy na dobę), klarytromycynę (500 mg 2 razy na dobę), tynidazol (500 razy na dobę) oraz probiotyk Lactobacillus GG przez 14 dni lub ten sam schemat z placebo. W celu oceny nasilenia działań niepożądanych oraz całkowitej tolerancji pacjenci wypełniali kwestionariusz podczas tygodnia leczenia oraz przez następne 3 tygodnie.

 

Interwencja:

 • 3 leki: rabeprazol, klarytromycyna, tynidazol + LGG 6×109 jtk. na dobę
 • 3 leki+ placebo

 

Wyniki:

 • w grupie otrzymującej LGG znamiennie zmniejszyła się częstość biegunki, nudności i zaburzeń smaku (ryzyko względne RR=O,1, 95% Cl: 0,1-0,9; RR=0,3, 95% Cl: 0,1-0,9; RR=O,5; 95% Cl: 0,2-0,9, odpowiednio);
 • całkowita ocena tolerancji leczenia wykazała znamienną różnicę na korzyść suplementacji LGG (P=0,04).

 

Wnioski: w grupie LGG odnotowano zmniejszenie objawów ze strony przewodu pokarmowego: biegunka, nudności, zaburzenia smaku, poprawiła się również ogólna tolerancja na terapię 3 lekami stosowanymi w celu eradykacji Helicobacter pylori.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 opóźnia wystąpienie zapalenia zbiornika jelitowego. Wykorzystanie LGG w celu opóźnienia wystąpienia zapalenia zbiornika jelitowego.

13. Gosselink et al. Dis Colon Rectum. 2004 Jun;47(6):876-84

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane.

 

Czas trwania: 7 lat.

 

Wielkość próby: 127 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, poddanych proktokolektomii (117 pacjentów ostatecznie włączono).

 

Interwencja: LGG w dawce 1-2xl010 jtk. na dobę lub placebo.

 

Wyniki: pierwsze przypadki zapalenia zbiornika jelitowego stwierdzano rzadziej u pacjentów przyjmujących codziennie Lactobacillus rhamnosus GG (skumulowane ryzyko po 3 latach: 7 vs. 29 0/0; p=0,011).

 

Wnioski: codzienne przyjmowanie fermentowanych produktów zawierających L. rhamnosus

 

GG zapewnia znaczącą kliniczną poprawę, bez działań niepożądanych. Na podstawie wyników badania zaleca się codzienne przyjmowanie Lactobacillus rhamnosus GG w celu opóźnienia pierwszej manifestacji zapalenia zbiornika jelitowego.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 utrzymuje remisję u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wykorzystanie LGG w utrzymaniu remisji u chorych z WZJG.

14. Zocco M.A. i wsp. AIimentPharmacol. Ther. 2006, Jun 7:23( 7 7 ):15 67-74.

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, kontrolowane placebo.

 

Czas trwania: 12 miesięcy.

 

Wielkość próby: 187 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

 

Interwencja:

 • mesalazyna
 • LGG 1,8×1010 jtk. na dobę + mesalazyna
 • LGG l,8xl010 jtk. na dobę

 

Wnioski: LGG wydaje się być skuteczne i bezpieczne dla utrzymania remisji u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i może to stanowić dobrą alternatywę terapeutyczną w celu zapobiegania nawrotom w tej grupie chorych.

Pharmabest – tylko probiotyki i preparaty najwyższej jakości