Dzień dobry,W naszej firmie Pharmabest Sp. z o. o. nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie jasne i zrozumiałe.


Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywała w pełni od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią [tutaj], do czego serdecznie Cię zachęcamy.


RODO: Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.Pozdrawiamy,
Zespół Pharmabest sp. z o.o.

Laktoferyna w gastroenterologii

Skuteczność laktoferyny we wskazaniach gastroenterologicznych 

Laktoferyna jest  funkcjonalnym białkiem mleka ssaków. Występuje naturalnie  w mleku kobiecym. Pełni  wiele  funkcji m.in.: przeciwdrobnoustrojową, w ustrojowej homeostazie żelaza. Jedna z uznanych, internetowych baz danych, obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych PubMed. Prezentuje ona ponad 7000 publikacji dotyczących laktoferyny, a ta liczba wciąż rośnie.  Nowo zarejestrowane badania dotyczą wielu zastosowań m.in. w neonatologii, immunoterapii, gastroenterologii i onkologii.

 

Laktoferyna jest aktualnie przedmiotem wielu nowych, zarejestrowanych badań, które mogą potwierdzić jej przydatność i doprowadzą być może do jej szerszego wykorzystania w pediatrii, gastroenterologii i wielu innych dziedzinach.

 

 

Metaanaliza 9 badanń z randomizacją.

Wpływ stosowania laktoferyny na terapię eradykacji Helicobacter pylori z uwzględnieniem działań niepożądanych.

Zou J. i wsp., Helicobacter, 2009; 14:119–127

 

 

Wstęp: ostatnie dowody naukowe wykazały, że laktoferyna może wykazywać działanie przeciwbakteryjne przeciwko Helicobacter pylori, zarówno w modelach „in vitro” jak i „in vivo”. Głównym założeniem niniejszej metaanalizy była systematyczna ocena dodania laktoferyny do klasycznego schematu eradykacji H. pylori oraz jej wpływu na poprawę stopnia eradykacji oraz zmniejszenia działań niepożądanych.

 

Metodyka: metaanaliza 9 badań z randomizacją. Kwalifikacja wybranych artykułów została określona przez elektroniczny system służący do przeszukiwania baz danych. Uwzględniono wszystkie badania z randomizacją porównujące suplementację laktoferyną w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia podczas klasycznego schematu eradykacji H. pylori. Do analizy włączono badania spełniające określone kryteria, m.in. zastosowanie terapii potrójnej (IPP, 2 antybiotyki, najczęściej klarytromycyna i amoksycylina) lub poczwórnej (IPP, bizmut, 2 antybiotyki lub ranitydyna, bizmutu cytrynian, 2 antybiotyki). Przeprowadzono analizę ITT oraz IPP.

 

Przeszukano bazy Cochrane (Controlled Trials Register, wydanie 3, 2008), PubMed (1996-2008), Embase (1980-2008), Science Citation Index (1945-2008) oraz Chinese Biomedical Database (19812008). Przeprowadzono również analizę streszczeń z następujących kongresów (1995-2008): International Workshop of the European Helicobacter Study Group, American Digestive Disease Week oraz United European Gastroenterology Week.

 

Wielkość próby: 1343 dorosłych pacjentów.
Interwencja: 200 mg laktoferyną, 2 razy na dobę jako dodatek do klasycznego schematu eradykacji

H. pylori (terapia potrójna lub poczwórna w zależności od badania).

 

Główne punkty końcowe:

  • wpływ suplementacji laktoferyną na stopień eradykacji H. pylori;
  • wpływ laktoferyny na zmniejszenie działań niepożądanych związanych z klasyczną terapią eradykacji H. pylori.

 

Wyniki:

  • w 5 z analizowanych badań naukowych stwierdzono poprawę stopnia eradykacji w grupie stosującej dodatkową suplementację laktoferyną, w pozostałych 4 badaniach stopień eradykacji był podobny we wszystkich grupach:
  • powodzenie eradykacji osiągnięto u 580 pacjentów z 670 stosujących laktoferynę (86,57%; 95% CI = 83,99–89,15%) oraz u 501 z 673 pacjentów nie stosujących laktoferyny (74,44%; 95% CI = 71,14-77,74%);
  • po zastosowaniu laktoferyny odsetek pacjentów, u których terapia zakończyła się powodzeniem wzrósł o 12,13% w porównaniu do grupy nie stosującej laktoferyny. OR (odds ratio = iloraz szans) wyniósł 2,26 (95% CI = 1,70–3,00), wynik ten oznacza, że szansa powodzenia terapii eradykacji H. pylori jest o 2,26 razy większa w grupie stosującej dodatkową suplementację laktoferyną niż w grupie takiej suplementacji nie stosującej.
  • w 2 z analizowanych badań naukowych stwierdzono znamienne statystycznie zmniejszenie występowania działań niepożądanych związanych z przewodem pokarmowym. Analizowano w szczególności występowanie: nudności, biegunki, bólu brzucha oraz zaburzeń smaku. W pozostałych badaniach nie stwierdzono statystycznie istotniej poprawy:
  • zmniejszenie występowania działań niepożądanych związanych z klasycznym schematem eradykacji H. pylori wynosiło 9,05% w grupie stosującej laktoferynę (95% CI = 6,83–11,27%) oraz 16,28% (95% CI = 13,43%–19,13%) w grupie nie stosującej laktoferyny;
  • po zastosowaniu laktoferyny odsetek pacjentów, u których zmniejszyła się ilość i częstość występowania działań niepożądanych zmniejszył się o 7,23%. OR (odds ratio = iloraz szans) wyniósł 0,57 (95% CI = 0,35–0,94), wynik ten oznacza, że szansa wystąpienia działań niepożądanych związanych ze schematem eradykacji H. pylori jest o 0,57 razy mniejsza w grupie stosującej dodatkową suplementację laktoferyną niż w grupie takiej suplementacji nie stosującej.

 

Wnioski: przeprowadzona ocena sugeruje, że suplementacja laktoferyną może być skuteczna w zwiększaniu stopnia powodzenia schematu eradykacji H. pylori i może być uznana za pomocną dla pacjentów z niepowodzeniem tej terapii. Ponadto, laktoferyna wykazuje pozytywny wpływ na zmniejszanie działań niepożądanych związanych ze schematem eradykacji H. pylori.

 

 

Badanie „in vitro” potwierdzające bezpośredni wpływ laktoferyny na wzrost i proliferację enterocytów.

Laktoferyna indukuje, zależnie od stężenia, proliferację i różnicowanie komórek nabłonka jelitowego.

Buccigrossi V. i wsp., Pediatr Res., 2007, Apr;61(4):410-4

 

 

Metodyka: badanie „in vitro”.
Wielkość próby: nie dotyczy. Interwencja: nie dotyczy.
Główne punkty końcowe: nie dotyczy. Wyniki: nie dotyczy.

 

Wnioski: laktoferyna bezpośrednio indukuje wzrost i proliferację enterocytów. W związku z dużym stężeniem w siarze wpływa w naturalny sposób na prawidłowy rozwój jelit. Można rozważyć dodanie bLF do pożywienia dzieci z chorobami jelit jako czynnika wzrostu i odbudowy komórek (naturalny stymulant). Dodatkowo laktoferyna zmniejsza dolegliwości związane z nietolerancją pokarmową (poprzez m.in. stymulowanie wydzielania laktazy, enzymu rozkładającego laktozę).

 

 

Badanie „in vitro” potwierdzające hamowanie przez laktoferynę stanów zapalnych.

Regulacja uwalniania cytokin z jednojądrzastych komórek przez laktoferynę.

Crouch S.P. i wsp., Blood. 1992, Jul 1;80(1):235-40

 

 

Metodyka: badanie „in vitro”.
Wielkość próby: nie dotyczy. Interwencja: nie dotyczy.
Główne punkty końcowe: nie dotyczy. Wyniki: nie dotyczy.

 

Wnioski: laktoferyna uwalniana z aktywnych neutrofilów hamuje aktywność cytokin prozapalnych, m.in. interferonu-gamma, czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α) oraz interleukin: IL-1β, IL-2, IL-6, nie doprowadzając przez to do aktywacji leukocytów w miejscach zapalenia.

 

 

Wpływ laktoferyny na wzrost i proliferację bifidobakterii zamieszkujących jelito grube (działanie bifodogenne).

Laktoferyna i bifidobakterie.

Oda H. i wsp., BioMetals, 2014 Apr; 27

 

 

Metodyka: praca przeglądowa. Wielkość próby: nie dotyczy. Interwencja: nie dotyczy.

 

Główne punkty końcowe: nie dotyczy. Wyniki: nie dotyczy.

 

Wnioski: w artykule przedstawiono wpływ laktoferyny (LF) na bifidobakterie. Wiele z wcześniej publikowanych badań in vitro wskazywało na właściwości laktoferyny promujące wzrost bifidobakterii. Ten efekt bifidogenny najprawdopodobniej jest związany z obecnością w cząsteczce laktoferyny żelaza, łańcuchów cukrowych i peptydów. Peptydy (laktoferycyny) po hydrolizie laktoferyny za pomocą pepsyny, wykazują większą aktywność bifidogenną niż cząsteczka wyjściowa, co sugeruje, iż to właśnie aktywne biologicznie peptydy posiadają właściwości bifidogenne. Dodatkowo na komórkach bakterii znajdują się specyficzne receptory peptydowe rozpoznające laktoferynę i jej aktywne peptydy – laktoferycyny. To również może mieć podstawowe znaczenie w wywieraniu efektu bifidogennego. W badaniach potwierdzono, że ludzka laktoferyna (hLF) ma większe powinowactwo do bakterii z gatunku Bifidobacterium bifidum, natomiast laktoferyna z mleka krowiego (bLF) do bakterii z gatunktów Bifidobacterium breve i infantis.

W przeprowadzonych badaniach na zwierzętach wykazano, iż podawanie laktoferyny myszom lub prosiętom zwiększa stężenie bifidobakterii w jelicie. W badaniach przeprowadzonych z udziałem niemowląt wykazano, że podawanie mleka modyfikowanego z dodatkiem laktoferyny zwiększa stężenie bifidobakterii w jelicie; jednakże stwierdzono również, że ludzkie mleko pozwala osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. W przypadku niemowląt karmionych piersią, laktoferyna może wywoływać efekt bifidogenny synergistycznie z innymi składnikami mleka, np. oligosacharydami ludzkiego mleka.

 

 

Skuteczność laktoferyny w leczeniu niedoborów żelaza u kobiet w ciąży i nie będących w ciąży w porównaniu do siarczanu żelaza.

Paesano R. i wsp., Int J Immunopathol Pharmacol, 2010 Apr-Jun; 23(2):577-87

 

 

Metodyka: praca przeglądowa.
Wielkość próby: nie dotyczy.
Interwencja: 100 mg laktoferyny, 2 razy na dobę.

 

Główne punkty końcowe: nie dotyczy.

 

Wyniki: nie dotyczy.

 

Wnioski: laktoferyna jest bardziej skutecznym i bezpieczniejszym rozwiązaniem w postępowaniu w niedoborach żelaza oraz anemii związanej z niedoborami żelaza niż siarczan żelaza. Ustna suplementacja laktoferyną znacznie zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi, ilość hemoglobiny, ilość żelaza i ferrytyny w surowicy już po 30 dniach stosowania. Zwiększanie współczynników hematologicznych przez laktoferynę jest związane ze zmniejszeniem stężenia IL-6 i zwiększeniem stężenia hepcydyny (hormon peptydowy, produkowany w wątrobie, odpowiedzialny za homeostazę żelaza w organizmie ludzi i ssaków), wykrytym jako prohepcydyna.

Pharmabest – tylko probiotyki i preparaty najwyższej jakości